คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(สควทท.) ครั้งที่ 2/2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(สควทท.) ครั้งที่ 2/2560

อ่าน 775 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
26 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัวประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม โดยในช่วงเช้าจัดให้มีการบรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้อำนวยการด้านการพัฒนากำลังคนสะเต็ม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม-แห่งชาติ (สวทน.) บรรยายเรื่อง "ระบบส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคอุตสาหกรรม" และคุณเฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ บรรยายเรื่อง "การเชื่อมโยงคณะวิทยาศาสตร์สู่ภาคอุตสาหกรรม" ช่วงบ่ายเป็นการประชุม สควทท. ตามระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดจัดประชุมครั้งถัดไปในเดือน มิถุนายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเจ้าภาพ