คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. แถลงข่าว PACCON 2017

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. แถลงข่าว PACCON 2017

อ่าน 1,036 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
24 มกราคม 2560

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดงานแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017) ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย รศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(ตรงกลาง) เป็นประธานในการแถลงข่าว ภายใต้หัวข้อ “Green Convergence on Chemical Frontiers”  ซึ่งงานประชุมวิชาการนานาชาติ นั้น จะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
รศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยว่า ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ และในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติใน พระปรีชาสามารถ ในวโรกาสที่ปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนึกในพระกรุณาธิคุณ ขอร่วมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมเคมีเห่งประเทศไทย จะมีการจัดงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ PACCON 2017 เพื่อให้สอดคล้องกับพระปณิธานในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย ซึ่งปีนี้ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีจะเสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นี้ด้วย
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2017 จะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเคมีและวิทยาการที่เกี่ยวข้องให้แก่นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจ งานประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำ Prof. Dr. Kurt Wüthrich จาก The Scripps Research Institute, USA ETH Zürich, Switzerland ซึ่งเป็นนักวิจัยรางวัลโนเบลปี 2002 ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีนักเคมีที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ รับเชิญจากต่างประเทศประมาณ 60 ท่าน ในครั้งนี้ทางภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ในการให้ นักวิจัยและอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในเคมีและเคมีประยุกต์ ที่มีชื่อเสียงของไทยรับเชิญมาบรรยายอีกมากกว่า 50 ท่าน และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability) ซึ่งร่วมมือกับสมาคมเคมีสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ส่งผู้แทนประเทศสมาชิกโครงการ Persistent Organic Pollutants Monitoring and Management in Asia จำนวน 10 ประเทศ และผู้บรรยายพิเศษ จำนวน 4 ท่าน มาบรรยายในสาขาพิเศษ (special session) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใต้โครงการดังกล่าว
การประชุม PACCON 2017 นี้ มีผู้เข้าร่วมเสนอผลงาน มากกว่า 800 ผลงาน จาก 25 ประเทศ และมีผู้ร่วมประชุมมากกว่า 1000 คน เป็นการเสนอผลงานแบบบรรยาย 173 ท่าน และ ผลงานแบบโปสเตอร์  619  ท่าน โดยผลงานวิจัยที่มีการนำเสนอผลงานมากที่สุดในปีนี้ คือ สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี จึงนับเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมที่จะประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางวิชาการของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมของเรา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของภาควิชาฯ ที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานวิชาการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ และเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรในภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ในสื่อต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศได้